[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by เว็บไซต์ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์,www.cegthai.org,cegthai www.cegthai.org


  

ประมวลภาพทั่วไป
ลงพื้นที่หมู่บ้านหมันขาว เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล

อังคาร ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


ลงพื้นที่หมู่บ้านหมันขาว เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล

 

ความคืบหน้า: เยาวชนที่ยื่นคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ณ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้รับการอนุมัติพร้อมทั้งได้เพิ่มชื่อของบุคคลดั่งกล่าวเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 และออกใบรับคำขอมีบัตรใหม่ให้แล้ว โดยนัดให้มารับบัตรประจำตัวประชาชนในเดือนพฤษภาคม 2554 ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 3 ราย

          ในส่วนของเด็กที่ได้ดำเนินการแก้ไขรายการในสูติบัตรนั้นก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 40 กว่าราย

           สถานการณ์ในหมู่บ้าน: หลังจากเยาวชนได้รับการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ส่วนใหญ่จะอพยพออกไปหางานทำยังพื้นที่ต่างๆ คงเหลือแต่ผู้สูงวัยกับเด็กๆ เนื่องจากมีภาระหนี้สินอันเกิดจากการดำเนินการเกี่ยวกับสถานะบุคคลเป็นเวลานาน และปัญหาที่ตามมาอีกประเด็นหนึ่งคือ ความจำกัดในพื้นที่ทำกินและพื้นที่อยู่อาศัย ด้วยเหตุที่มีการขยายครอบครัวเพิ่มขึ้นจากเดิม


เข้าชม : 2124


ประมวลภาพทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      อบรมเรื่องสิทธิการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมภายในชุมชนและที่ดินในบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูง 16 / มี.ค. / 2554
      อบรมเรื่องสิทธิการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมภายในชุมชนและที่ดินในบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูง 16 / มี.ค. / 2554
      ลงพื้นที่หมู่บ้านหมันขาว เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล 15 / มี.ค. / 2554
      สมัชชาชนเผ่า ประจำปี 2550 9 / ก.พ. / 2554
      เข้าร่วมประชุมกับ \"คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงของปัญหาการไร้สถานะฯ....\" ในฐานะ ที่ปรึกษา 9 / ก.พ. / 2554


:::เว็บไซต์ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์:::
  ที่ตั้ง: 122/11,7Fl., Soi Naksuwan (Nonsi14), Nonsi Road, Yannawa District Bangkok 10120
 เบอร์โทร :Tel.0-2681-3900 Ext.1702, 1712 Fax. 0-2681-3900 Ext.1702, 0-2681-5370
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : cmtoto@hotmail.com