[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by เว็บไซต์ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์,www.cegthai.org,cegthai www.cegthai.org


  

ประมวลภาพทั่วไป
อบรมเรื่องสิทธิการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมภายในชุมชนและที่ดินในบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูง

พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


อบรมเรื่องสิทธิ การบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมภายในชุมชนและที่ดินในบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูง หมู่บ้านนาสะอุ้ง 17-18 มิถุนายน 2553

สืบเนื่องจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ (คชพ.) ได้ทำงานและให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิและสถานะบุคคลแก่ชาวบ้านหมู่บ้านนาสะอุ้ง  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งแต่ปี พ.. 2546  ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ถิ่นและลัวะ หรือที่ทางราชการเรียกว่า ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวลาวภูเขาที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเดิมชาวบ้านกลุ่มนี้เคยอาศัยอยู่ในศูนย์ควบคุมผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองบ้านนาโพธิ์ จังหวัดนครพนม  ต่อมาจึงได้รับการอนุมัติให้แปลงสัญชาติตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  24  ธันวาคม พ.. 2534 และปัจจุบันกระบวนการแปลงสัญชาติของชาวบ้านกลุ่มนี้ ได้ดำเนินการมาเป็นขั้นตอนและถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่ามีความเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์

ที่ผ่านมาคชพ.ได้จัดการอบรมเรียนรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยตามกฎหมาย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของความรู้พื้นฐานกฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทยและความรู้ทางกฎหมายทะเบียนราษฎร รวมไปถึงกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาแล้ว แต่เนื่องจากสถานภาพของหมู่บ้านในปัจจุบันยังไม่ได้ประกาศเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ ยังมีสถานะเป็นหมู่บ้านสาขาอยู่ ประกอบกับคชพ. มีความเห็นร่วมกันกับผู้นำและชาวบ้านในหมู่บ้านว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะให้การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมภายในชุมชนและกฎหมายที่ดินในบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูง เนื่องจากในอนาคตทางหมู่บ้านหมันขาวจะยกฐานะเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ อีกทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนพื้นที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย อันสืบเนื่องมาจากแนวนโยบายของรัฐที่เชื่อมโยงในเรื่องของภาวะโลกร้อนประกาศลงไปในพื้นที่โดยขาดการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน  จึงควรเตรียมพร้อมในด้านโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตลอดจนความรู้พื้นฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอันจะส่งผลที่ดีในวันข้างหน้า หากนโยบายรัฐลงมาละเมิดชาวบ้านอย่างไม่เป็นธรรม

คชพ.จึงได้จัดอบรมในหัวข้อ การบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมภายในชุมชนและที่ดินในบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูง ให้แก่ชาวบ้านหมู่บ้านนาสะอุ้ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2553 โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมทั้งหมด 67 คน แบ่งเป็นหญิง 19 คน  ชาย 48 คน ระหว่างการอบรมชาวบ้านนำเสนอแนวคิดของสมาชิกในกลุ่มได้ดี ครบถ้วนตามเนื้อหาสาระที่จัดอบรมโดยวัดผลงานจากการกระดาษฟลิปชาร์ตที่ให้ชาวบ้านเข้ากลุ่มย่อย และความสนใจของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมชาวบ้านนาสะอุ้งได้ประสานงานกับชาวบ้านหมันขาวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นของปัญหาอุปสรรคที่แต่ละชุมชนประสบอยู่ซึ่งพบว่ามีสภาพปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ ชาวบ้านนาสะอุ้งได้เลือกตัวแทนชุมชน 3 คน เพื่อทำหน้าที่ติดตามประสานงานกับทางอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และประชุมร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านหมันขาวในเรื่องดังกล่าว
เข้าชม : 2754


ประมวลภาพทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      อบรมเรื่องสิทธิการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมภายในชุมชนและที่ดินในบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูง 16 / มี.ค. / 2554
      อบรมเรื่องสิทธิการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมภายในชุมชนและที่ดินในบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูง 16 / มี.ค. / 2554
      ลงพื้นที่หมู่บ้านหมันขาว เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล 15 / มี.ค. / 2554
      สมัชชาชนเผ่า ประจำปี 2550 9 / ก.พ. / 2554
      เข้าร่วมประชุมกับ \"คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงของปัญหาการไร้สถานะฯ....\" ในฐานะ ที่ปรึกษา 9 / ก.พ. / 2554


:::เว็บไซต์ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์:::
  ที่ตั้ง: 122/11,7Fl., Soi Naksuwan (Nonsi14), Nonsi Road, Yannawa District Bangkok 10120
 เบอร์โทร :Tel.0-2681-3900 Ext.1702, 1712 Fax. 0-2681-3900 Ext.1702, 0-2681-5370
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : cmtoto@hotmail.com