[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by เว็บไซต์ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์,www.cegthai.org,cegthai www.cegthai.org


  

 ประวัติองค์กร

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ (คชพ.) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้กรรมาธิการฝ่ายสังคม ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการทำงานกับกลุ่มชาติพันธุ์โดยเน้นที่พี่น้องชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งในพระศาสนจักรคาทอลิก และพี่น้องที่มีความเชื่ออื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับสิทธิ ความชอบธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความภาคภูมิ และได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เฉกเช่นทุกชีวิตในสังคม

          พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยได้เริ่มทำงานกับกลุ่มชาติพันธุ์ โดยบรรดามิชชันนารี เริ่มตั้งแต่ปี พ..2478 ในพื้นที่ 3 สังฆมณฑล คือเชียงใหม่  นครสวรรค์  และราชบุรี  หลังจากนั้นในช่วงปี พ.ศ. 2527-2528เกิดปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกบังคับย้ายถิ่นที่ อ. คลองลาน จ.กำแพงเพชร และที่ดอยตุง อ.แม่จัน จ.เชียงรายทาง คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ ได้เล็งเห็นความจำเป็น รวมทั้งได้ตระหนักว่าชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาในหลายด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิต  ความเชื่อ ฯลฯ  ในขณะที่วัฒนธรรมภูมิปัญญา  และคุณค่าของกลุ่มชาติพันธุ์เองกำลังถูกละเลยเนื่องจากกระแสของการพัฒนาสมัยใหม่ ประกอบกับกลุ่มชาติพันธุ์มีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมภายนอก ที่กำลังแทรกเข้าสู่ชุมชน ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นความจำเป็นที่ควรจะให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอยู่กระจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆ สามารถประสานความร่วมมืออย่างมีทิศทางและมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเสนอต่อสภาพระสังฆราช และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้น เมื่อ ปี พ.. 2532  ภายใต้ชื่อ คณะกรรมการคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมือง และเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อ ต้นปี พ.. 2534 จนกระทั่งเมื่อปลายปี พ.. 2543 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ และภายหลังการปรับโครงสร้างได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ ปัจจุบัน (..2553) คชพ. ดำเนินงานมาเป็นเวลา  22 ปีแล้ว

 

วิสัยทัศน์

“เพื่อสิทธิและชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการเคารพในวิถีของคุณค่าทางความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม"

 

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน       

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้กรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1.      เพื่อรู้จักและเข้าใจชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี

2.      เพื่อสร้างจิตสำนึกว่าชนกลุ่มใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในคุณค่าของศาสนธรรม

3.      เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์และสนับสนุนการดำรงชีวิตที่มีสิทธิขั้นพื้นฐานสมกับความเป็นมนุษย์

4.      เพื่อก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ ในอันที่จะสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์

5.      เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ ให้สาธารณชนได้รับทราบ

 

   คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ มีบทบาทหลัก 3 ประการ คือ

1)การให้การศึกษาปลุกจิตสำนึก (Animation) บทบาทด้านการศึกษานี้ เป็นการศึกษารู้จักและเข้าใจถึงชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างถูกต้อง บนพื้นฐานการเคารพซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ ตลอดจนการศึกษาสถานการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชนกลุ่มใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ให้เกิดความเท่าเทียมกันตามจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร

2) การประสานงานและสร้างเครือข่าย (Coordination) คชพ.มีบทบาทในการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับพระศาสนจักร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ภาควิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในอันที่จะสนับสนุนและร่วมสร้างชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์    การประสานงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

·       การประสานงานภายในพระศาสนจักร  คือ การประสานงานกับหน่วยงานพระศาสนจักร ทั้งในระดับชาติ และระดับสังฆมณฑล ซึ่งการประสานงานในระดับสังฆมณฑลนั้น ปัจจุบันมี 5 สังฆมณฑล คือ เชียงใหม่  นครสวรรค์  ราชบุรี อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี

·       การประสานงานภายนอกพระศาสนจักร คือ  ร่วมประสานงานกับหน่วยงานราชการ ภาควิชาการ หน่วยงานเอกชน ,องค์กรอิสระ/องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ  

3) การเป็นตัวแทน (Representation) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์เป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอแนวความคิดและภาพลักษณ์ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อสาธารณชน อันเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ และสนับสนุนการดำรงชีวิตที่มีสิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐาน สมกับการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

 

คณะกรรมการบริหาร คชพ. 

1. พระสังฆราชบรรจง ไชยรา   

ประธาน คชพ.

2. บาทหลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์

ผู้อำนวยการ คชพ., และกรรมการ (ตัวแทนงานชาติพันธุ์สังฆมณฑลราชบุรี)

3. บาทหลวงไชยยศ เจริญกูล   

กรรมการ (ตัวแทนงานชาติพันธุ์ สังฆมณฑลเชียงใหม่)

4. บาทหลวงมนัส ศุภลักษณ์

กรรมการ (ตัวแทนงานชาติพันธุ์ สังฆมณฑลนครสวรรค์)

5. บาทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอาด

กรรมการ (ตัวแทนงานชาติพันธุ์ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี, ตัวแทนคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม)

6. บาทหลวงสมพร วีระวงษ์ศรี

กรรมการ (ตัวแทนงานชาติพันธุ์ สังฆมณฑลอุดรธานี)

7. บาทหลวงวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

กรรมการ (ตัวแทนโคเออร์ และตัวแทนกรรมาธิการ
ฝ่ายสังคม
)

8. บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา

กรรมการ (ตัวแทนงานอภิบาลชาติพันธุ์ แสงธรรม)

9. คุณอัจฉรา สมแสงสรวง

กรรมการ (ตัวแทนคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความ
ยุติธรรมและสันติ
)

10. คุณวุฒิ บุญเลิศ

กรรมการที่ปรึกษา

11. คุณศราวุฒิ ประทุมราช

กรรมการที่ปรึกษา

บุคลากร  
1.บาทหลวงประสิทธิ์
  รุจิรัตน์
ผู้อำนวยการ

 บาทหลวงประสิทธิ์  รุจิรัตน์
2.คุณธนาสิทธิ   สุวรรณประทีป
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิ

 คุณธนาสิทธิ   สุวรรณประทีป
3.คุณอชิรวัตต์     เจริญสุข
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

 คุณอชิรวัตต์     เจริญสุข
4.คุณลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

 คุณลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข

 

โครงสร้าง

พื้นที่การทำงานของคชพ.


ผลงาน

          จากการได้รับการสนับสนุนจาก Caritas Germany และ Manos Unidas ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดผลงานดังต่อไปนี้

§       ชุมชนและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นร่วมมือกันในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น

§       มีการรื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์มาช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์และฟื้นฟูคุณค่าของกลุ่มชาติพันธุ์

§       มีการกระจายข้อมูลข่าวสารของกลุ่มชาติพันธุ์ไปยังเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนแพร่ไปยังสังคมวงกว้างซึ่งทำให้สาธารชนยอมรับและมีความเข้าใจเรื่องวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้น

§       กระทรวงมหาดไทยออกกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และ 2. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยการผลักดันร่วมกันของคชพ.และองค์กรเครือข่ายด้านสถานะบุคคล

§       กระทรวงมหาดไทยออกหนังสือสั่งการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยการผลักดันร่วมกันของคชพ.และองค์กรเครือข่ายด้านสถานะบุคคล

เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในพื้นที่ซึ่งเคยได้รับประโยชน์จากโครงการฯ และปัจจุบันทำหน้าที่อาสาสมัครช่วยเหลือคนอื่นๆ ซึ่งเผชิญกับปัญหาเหมือนกันกับที่พวกเขาเคย

:::เว็บไซต์ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์:::
  ที่ตั้ง: 122/11,7Fl., Soi Naksuwan (Nonsi14), Nonsi Road, Yannawa District Bangkok 10120
 เบอร์โทร :Tel.0-2681-3900 Ext.1702, 1712 Fax. 0-2681-3900 Ext.1702, 0-2681-5370
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : cmtoto@hotmail.com